HOSPITAL U. BELLVITGE

AMPLIACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE, L’Hospitalet de Llobregat

L’objecte del projecte és la construcció de l’edifici de Consultes Externes de la Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge. El dimensionat de l’edifici, d’acord amb el programa funcional aprovat, és de 11.400 m2(inclosa galeria tècnica).
El solar on s’ubicarà el nou edifici de CCEE es troba dins el recinte de la Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge a l’Hospitalet de Llobregat.
S’ha projectat un edifici de forma lineal, agrupant mòduls de consultes al voltant d’una sèrie de patis que espongen l’edifici.
L’edifici es planteja com a tancament de l’edifici hospitalari (que s’executarà en una 2ª fase) i com a transició de l’edifici sanitari a l’edifici docent, donant un nou ordre als edificis docents, i estructurant la façana de l’aparcament, actualment molt disgregat.
L’esquema general de l’edifici s’organitza en dos passadissos diferenciant la circulació de públic, al costat oest i la de personal, al costat est.
L’accés es situa a l’extrem Sud de l’edifici, articulant una plaça coberta, on es trobin la nova cafeteria, l’accés a CCEE i l’accés a admissió de l’Hospital Prínceps d’Espanya ;aquest espai comú esdevindrà un nou accés principal al conjunt.
L’edifici es projecta des de varies escales. La primera és la circulació peatonal al voltant de l’edifici. Solucionar la connexió entre l’edifici i les universitats, formant un conjunt, a manera de “Campus”, mitjançant el porxo que crea el retranqueig de la secció en PB. Una altre és la relació que s’estableix entre l’hospital actual i l’autovia formalitzant un porxo en la façana oest, que alhora que funciona com a visera per al control solar, dona unes mides apropiades al tamany dels edificis que l’envolten.